Operational excellence

Waarmaken wat je belooft, kostenbesparingen, productiviteitsverbetering en vereenvoudiging.

Wat kunnen we betekenen?

De wereld is veeleisender geworden. Alles moet sneller, beter, betrouwbaarder en goedkoper. Door nieuwe technologieën verandert het speelveld continu. Net als de bijbehorende spelregels. Het gaat niet meer meer alleen om het beste product óf om aandacht voor de klant óf om een superieure uitvoering. De kunst is nu om deze drie zaken te combineren. Maar hoe? Welke hypes kun je aan je voorbij laten gaan? En op welke gebieden wil juist koploper zijn? Dit zijn relevante en urgente vragen.

1

Primaire waardeketens optimaliseren voor de klant.

Resultaten: 20-30% snellere doorlooptijd, 30-40% minder fouten, 10-20% minder tijdsbesteding en lagere kosten, 10-20% hogere klant- en medewerkerstevredenheid.

Via een snelle en krachtige analyse helpen wij om te ontdekken in welke processen en ketens het meeste verbeter-potentieel zit. En prioriteren de inzet van schaarse capaciteit in verbetertrajecten. Samen met de medewerkers: Verminderen we verspilling en het aantal overdrachtsmomenten. Elimineren we repetivieve taken door de inzet van software robots Versterken we de processturing door het benutten van data en toepassen van kunstmatige intelligentie. Dat geeft grip op het werk en mogelijkheden dit beter te prioriteren, verdelen en plannen. Verbeterde onderlinge samenwerking leidt tot betere prestaties en plezier in het werk. Ook bieden wij een raamwerk om de belangrijkste partners en leveranciers te differentiëren en daarmee een optimaal inkoop- en samenwerkingsproces in te richten. Dit alles om de klant optimaal te bedienen.​

Resultaten: 20-30% snellere doorlooptijd, 30-40% minder fouten, 10-20% minder tijdsbesteding en lagere interne kosten, 10-20% hogere interne klant- en medewerkerstevredenheid.

Herken je de volgende uitspraken? “Het duurt eeuwig voordat we krijgen wat we willen hebben!” of “We kunnen het beter van buiten halen, want onze eigen mensen zijn simpelweg te duur!” Dit horen we vaak in organisaties waar afstand bestaat tussen de ondersteunende diensten en de afdelingen die rechtstreeks met de klant te maken hebben. Wij helpen graag om ondersteunende diensten klantgerichter en slagvaardiger te maken. Daarbij werken we ook aan het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende organisatieonderdelen. Met directe impact op kwaliteit en kosten. Voor de volgende ondersteunende diensten hebben wij ‘best practice’ voorbeelden uit verschillende markten gereed: ICT, HRM/P&O, Finance/administratie, Juridische zaken, Communicatie, R&D en Materieeldienst/ onderhoudsdienst. Deze voorbeelden vertalen we samen met uw mensen in een maatwerk ontwerp dat recht doet aan jouw specifieke situatie.

2

Klantgerichtheid van ondersteunende diensten versterken.

3

Structurele verlaging kosten en verbetering van productiviteit. Met behoud van condities voor groei en innovatie.

Resultaten: 10 – 15% lagere kosten en 5 – 30% hogere productiviteit. Resultaten, ook al op korte termijn. Meestal leiden de analyses tot ‘quick wins’ die direct geïmplementeerd kunnen worden en al snel besparingen laten zien. De grotere ‘doorbraak’ inclusief de benodigde aanpassingen in de organisatie wordt vaak binnen 3/6/ 9 maanden gerealiseerd. Kostenreductie en productiviteitsstijgingen van tussen de 10% en 30%, die zich direct naar EBIT-stijging vertalen zijn vaak het resultaat. Tevens worden kostenbewustzijn en daadkracht binnen de organisatie gecreëerd en een basis gelegd voor een jarenlange structureel betere operationele performance van de onderneming.

Figuur CPE - Oplossingen

In twee maanden resultaat met het Cost & Productivity Excellence programma (zie figuur 1). In de huidige marktomstandigheden, onder toenemende druk van klanten, schaarste op de arbeidsmarkt en concurrentie staan kostenverlaging, productiviteitsverbetering en het vergroten van de slagkracht hoog op elke managementagenda. Veel trajecten echter leveren niet de substantiële verlaging van de kostenbasis en verbetering van productiviteit en EBIT. Wat zijn dan wel de succesfactoren om snel kostenefficiency en productiviteitsverbetering in uw organisatie te realiseren? Een integrale benadering is de sleutel tot succes. Beperkte focus op één discipline of juist een kaasschaaf voor de gehele organisatie leiden vaak tot sub optimalisatie of - erger nog - het ‘snijden in spieren’. Onze methodiek is gebaseerd op een integrale benadering van analyse tot en met executie. In stap 1 van onze aanpak wordt een korte integrale analyse uitgevoerd, issues geïdentificeerd en oplossingsrichtingen ontwikkeld. Op basis van management’s visie op de middellange termijn, wordt de doorbraak in structurele verbetering van winstgevendheid vastgesteld en het noodzakelijk draagvlak verkregen. Prioriteiten voor urgente maatregelen worden gelegd en de business case wordt geconcretiseerd. Hierdoor wordt een heldere go/go-go beslissing mogelijk gemaakt. Onze benadering is gebaseerd op een samenhangende beoordeling van de vier kosten- en productiviteitsperspectieven: A: processen, B: bedrijfsmiddelen/activa, C: inkoop, D: klanten- & productenportfolio.

Resultaten: minder coördinatielast door een hoofdstructuur die beter aansluit op de hoofdstromen van het werk, 15 – 33% meer eenvoud, minder overlegvormen en –tijd, maximale autonomie.

Aanpak: deze propositie uit de Turner dienstverlening wordt ook wel ‘De APK’ genoemd. Het periodiek checken en saneren van aangegroeide complexiteit. We hebben een vereenvoudigingsmodel met bewezen checks en best practices. Daarin vereenvoudigen we: (1) producten en diensten, (2) processen, (3) structuur en besturing, (4) cultuur, (5) middelen. En aan de change-kant (6) het veranderportfolio en (7) (Agile-) projectaanpakken. Ervaringsfeit: er is vooral veel vereenvoudigingswinst te behalen binnen;

  1. (2) processen: elimineer onnodige processtappen, automatiseer repeterende routinetaken, standaardiseer. Procesefficiency en effectiviteitswinst 15 – 35%.
  2. Verzamel informatie in 1x goed en aan de bron (klassieke business process redesign principes)
  3. (3) structuur en besturing: saneer en herijk; mandaten, escalaties, overlegvormen (reducties van 30 – 50% in tijd en aantal), informatie & rapportage (25 – 50% in hoeveelheid en frequenties)
  4. (6) het veranderportfolio: saneer 10% zombie-projecten, 33% is geen change-project maar gewoon run-werk, 33% heeft overlappende scope, opdracht en claim op bemensing.
  5. Waarom ligt het vaak zo voor het oprapen? Er komt altijd wat bij en er gaat zelden wat af, saneer en ‘ontalg’. Het creëert zuurstof in de organisatie en speelt middelen vrij.

4

Vereenvoudiging.

5

Het verbetervermogen van de eigen organisatie vergroten.

Resultaten: 40-50% meer succesvol afgeronde verbeterinitiatieven, 10-20% meer resultaat van verbeterinitiatieven en expliciete koppeling met operationele resultaten, 10-20% hogere interne klant- en medewerkerstevredenheid.

Bij Turner geloven we dat elke organisatie uiteindelijk zelf in staat moet zijn om zichzelf continu aan te passen aan de steeds veranderende omgeving. Op drie niveaus zorgen wij samen met de mensen dat het verandervermogen van de organisatie toeneemt. We geven trainingen in meest gangbare verandermethodieken. Inclusief praktische toepassingen zodat er direct verandering tot stand komt. Zoals via onze Lean Six Sigma Greenbelt Training. We helpen bij het inregelen van continu verbeterprocessen, zodat de organisatie op operationeel niveau zichzelf continu kan verbeteren. Dagelijkse kleine verbeteringen hebben uiteindelijk grote impact op uw resultaten. We begeleiden u bij het inrichten en verder professionaliseren van een interne verbeterorganisatie. Die kan daarna interne verbeteringen slagvaardiger oppakken en tot resultaat brengen.

Op basis van ons track record op dit type vraagstukken hebben we specifieke aanpakprincipes vastgesteld.

De 10 van lean

De 10 van kostenreductie en productiviteitsverbetering

De 10 van vereenvoudiging