WERK AAN UITVOERING

Leven lang ontwikkelen gaat het onderwijs transformeren

Het idee van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) heeft de wind volop in de rug. Nu de aanvraag voor de Nationale LLO Katalysator bij het Nationaal Groeifonds is toegekend, komt er veel ruimte vrij voor investeringen. Dat zal op termijn een gigantische impact hebben, niet alleen op de vernieuwingen in het onderwijs, maar ook op de arbeidsmarkt en de economie. Turner voelt zich aangesproken door deze maatschappelijke ambitie en staat te trappelen om een bijdrage te leveren aan de strategie-executie.

Het Nationaal Groeifonds heeft onder voorwaarden in totaal € 392 miljoen toegekend aan de Nationale LLO Katalysator. Een fantastisch bedrag, dat een doorslaggevende rol kan spelen in de langgekoesterde en breed gedragen wens om het concept Leven Lang Ontwikkelen (LLO) naar een nieuw niveau te brengen.

LLO, of Leven Lang Leren zoals het vroeger werd genoemd, kan een geweldige impact hebben op de ontwikkeling van onze economie in het algemeen en ons onderwijs in het bijzonder. Onze maatschappij staat voor belangrijke uitdagingen, zoals de energietransitie en de voortgaande digitalisering. Als werkenden hun kennis en vaardigheden op peil willen houden of zelfs willen vergroten, is omscholing, bijscholing of nascholing pure noodzaak om bij te blijven.

In sommige beroepen, zoals de advocatuur of de zorgsector, is het heel gewoon als mensen zich periodiek laten bijscholen. Maar in veel andere beroepen is het idee achter LLO minder bekend. Dat moet anders. Denk eens aan de installatiebranche: wat zal het betekenen als alle huishoudens de komende jaren hun cv-installaties vaarwelzeggen en overschakelen op warmtepompen? Of denk aan de automatisering en robotisering van andere beroepen, zoals in de zorg. Bepaalde beroepen zullen verdwijnen, om plaats te maken voor andere beroepen. Om aansluiting met de arbeidsmarkt te houden, zullen veel werkenden zich moeten laten omscholen of bijscholen. ‘Je kunt nu eenmaal niet zomaar op je 45e met pensioen’, zoals onderwijsadviseur Nicolai Manie van Turner zegt.

“Je kunt nu eenmaal niet zomaar op je 45e met pensioen”
Onderwijsadviseur Nicolai Manie

LLO is dus cruciaal voor de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Het zou zelfs een rol kunnen spelen in het oplossen van de huidige tekorten op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven schreeuwen om extra werknemers, terwijl er nog steeds tienduizenden, honderdduizenden mensen staan ingeschreven bij het UWV. Mensen zonder de benodigde diploma’s, zonder de gevraagde kennis en vaardigheden, van uiteenlopende groepen. Hier is sprake van een duidelijke mismatch, die grote economische problemen tot gevolg heeft. Het onderwijs is het aan zijn stand verplicht een rol te spelen in de oplossing hiervan.

Een bredere kijk op LLO

Tot zover de pragmatische benadering. LLO is volgens Turner niet alleen een oplossing voor het arbeidsmarktvraagstuk dat we nu op ons als maatschappij zien afkomen. Het is een concept dat veel breder ingang zou moeten vinden in onze maatschappij. Veel mensen doen zo nu en dan een training of een cursus, zonder dat daar enige structuur aan ten grondslag ligt. Voor de persoonlijke ontwikkeling én voor de concurrentiekracht van de hele Nederlandse economie zou het goed zijn als daar beter en gestructureerder over nagedacht wordt. ‘Eigenlijk zou het idee van leren als onderdeel van je werk genormaliseerd moeten worden’, vindt onderwijsadviseur Jasper Engelbert. ‘Jezelf ontwikkelen is iets organisch, wat je kunt bereiken door jezelf steeds in een positie te brengen waarin je niet eerder hebt gezeten. Maar sommige skills kom je niet zomaar tegen. Je zult toch echt iets moeten ondernemen om je die eigen te maken.’ Of, in de woorden van Nicolai Manie: ‘We moeten LLO zien als een mindset.’

Daarom zou je er eigenlijk al op heel jonge leeftijd, bij de kleuters, mee moeten beginnen. Leren leren is niet alleen superbelangrijk, blijven leren en nieuwe kennis en skills verwerven is ontzettend leuk. ‘LLO moet niet gezien worden als een product dat we voor een bepaalde prijs voor een bepaalde groep professionals in de markt zetten, maar als onderdeel van de gehele kennisketen’, zegt Manie.

Als je zo vroeg begint, kun je ook het meest winnen, vult Jeroen Visscher, partner van Turner, aan. ‘Onderzoek heeft al lang uitgewezen dat de eerste jaren bepalend zijn voor de ontwikkeling van een kind. Dan zijn vragen als waar je wieg staat en welke kansen je krijgt allesbepalend. Op dat terrein kunnen we grote maatschappelijke impact maken.’

“Eigenlijk zou het idee van leren als onderdeel
van je werk genormaliseerd moeten worden”
Onderwijsadviseur Jasper Engelbert

Hoe ziet LLO er nu uit?

LLO is niet nieuw. Voor uiteenlopende beroepsgroepen, van automonteurs tot advocaten en van verpleegkundigen tot artsen, is na- en bijscholing heel normaal. Omscholing is eveneens een bekend fenomeen: denk aan de jaren tachtig en negentig, toen veel werklozen omgeschoold werden tot IT’ers.

Op dit moment is met name de mbo-sector leidend op het gebied van LLO. Veel opleidingen bestaan al uit deels onderwijs volgen, deels praktijkervaring opdoen: de BBL-variant. Dat heeft tot gevolg dat de binding van de mbo-instellingen met overheden en werkgevers in de regio al behoorlijk sterk is. In het hbo gebeurt ook veel, mede doordat de hbo-sector niet alleen een platform is om kennis te delen, maar ook om te ontwikkelen, zegt Jasper Engelbert. ‘Je zou kunnen zeggen dat het hbo de motor is van de innovatie in het midden- en kleinbedrijf.’

In het wetenschappelijk onderwijs is LLO ondanks alle post-graduate opleidingen minder prominent aanwezig, zegt onderwijsadviseur Nicolai Manie, die zelf een LLO-initiatief tussen de Universiteit Maastricht, de Radboud Universiteit en de Open Universiteit hielp opzetten. Dat heeft een reden: hoger opgeleiden hebben leren leren grotendeels in hun mindset, ze beschouwen leren als een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. ‘Maar wetenschappelijke instellingen zouden meer hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheid kunnen nemen om LLO in Nederland te versterken, uit te bouwen en er vanuit hun wetenschappelijke perspectief aan bij te dragen.’

De publieke taak

Uit de successen die al geboekt zijn, met name in de mbo-sector, blijkt dat LLO profijt heeft van een sterke inbedding in de quadruple helix, waarin overheid, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap de handen ineen slaan. Dat helpt bij de fundamenteel andere manier van organiseren die nodig is voor LLO. Normaal gesproken gaan instellingen uit van hun eigen kracht en nemen ze vrij lang de tijd om opleidingen binnenhuis te ontwikkelen. Maar om aan te sluiten op de behoeften in de regio, in de markt, is een andere strategische benadering van de arbeidsmarkt en de werkgevers nodig, waardoor het onderwijs in co-creatie ontwikkeld kan worden. Daarvoor moet je van buiten naar binnen kijken en kort cyclisch te werk gaan, zodat je snel de transitie kunt maken van een bestaande opleiding naar een specifiek aanbod voor mensen die zich willen laten bijscholen

Turner ziet LLO als een publieke taak. Er zijn meer organisaties die een breed cursus- en opleidingsaanbod hebben, maar omdat LLO een opdracht van grote maatschappelijke importantie is, behoren de publiek gefinancierde onderwijsinstellingen het voortouw te nemen. Ook omdat vraagstukken als het tekort aan werknemers in de zorg en de techniek en de energietransitie maatschappelijk zo relevant zijn. Private onderwijsinstellingen vervullen een nuttige rol, maar deze uitdagingen zijn te groot en te belangrijk.

De maatschappelijke opdracht

De interesse van de onderwijspractice van Turner in LLO heeft met alle voorgaande aspecten te maken: de maatschappelijke relevantie, de economische kant van het verhaal, de complexiteit van het werken in de quadruple helix. De ambitie die bij LLO hoort, zeker nu de aanvraag voor de Nationale LLO-katalysator bij het Nationaal Groeifonds is goedgekeurd, kan een enorme maatschappelijke impact hebben. En dat maakt dit onderwerp zo fascinerend. LLO heeft de potentie om op termijn een fundamentele vernieuwing van het onderwijs in gang te zetten. Er is niet voor niets gekozen voor de naam ‘Nationale LLO Katalysator’.

“We zullen aan de slag moeten en alle betrokken mensen meenemen in onze ambitie. Dat is de bottom-line van deze discussie”
Onderwijsadviseur Annelieke van Schie

De uitdaging is nu om alle ideeën en plannen van het papier naar de praktijk te brengen: de strategie-executie, precies waar de Turners goed in zijn. Daar moet nu de nadruk op komen te liggen. De beste plannen identificeren, de juiste pioniers erbij vinden, snel een experimenten opstarten en vandaar verdergaan. Los van de vraag of zo’n experiment nu binnen de bestaande organisatie of juist beter ernaast kan worden georganiseerd. Dat zijn organisatievraagstukken die altijd per situatie verschillen.

Cruciaal daarin is het onderwijsleiderschap, zegt Annelieke van Schie. ‘Bestuurders, directieleden, teamleiders en docenten zullen hun visie op het onderwijs moeten bepalen. Hoe zien zij de rol van het onderwijs in de wereld om zich heen? Hebben zij hun blik naar buiten gericht om te zien wat zich daar afspeelt? Hoe willen zij de vertaalslag maken? We zullen aan de slag moeten en alle betrokken mensen meenemen in onze ambitie. Dat is de bottom-line van deze discussie.’

Meer inzichten over de publieke sectoren en over Werk Aan Uitvoering

Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

De zesde Virtual Round Table strategie-executie in de publieke sector

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘We denken in deze tafels strategisch na over executie in de publieke sector.’

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Werk aan uitvoering heeft vleugels gekregen

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en
gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘’We denken in deze tafels strategisch na
over executie’’.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Werk aan uitvoering: naar wendbare uitvoeringsorganisaties

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over wendbare uitvoeringsorganisaties. Het rapport Werk aan Uitvoering schrijft voor dat uitvoeringsorganisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Christiaan uit eerste hand.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE