WERK AAN UITVOERING

Strategie-executie voor meer menselijke maat in publieke dienstverlening. Uitkomsten ronde tafel met Marjan Hammersma, SG OCW

Turner organiseerde op 14 oktober samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Publieke organisaties staan in hun dienstverlening onder druk met betrekking tot de menselijke maat. Marjan Hammersma, secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), hield een inspirerend betoog over hoe om te gaan met het spanningsveld tussen politiek, beleid en uitvoering. Samen bespraken de ruim 30 deelnemers de dilemma’s in strategie-executie. Wat is nodig om de omslag naar meer menselijke maat in de dienstverlening op een slagvaardige manier te realiseren?

Ronde tafels strategie-executie in Werk aan Uitvoering

Publieke dienstverleners staan onder maatschappelijke en politieke druk om de dienstverlening te verbeteren. Door het organiseren van ronde tafels wil Turner publieke organisaties helpen om strategische plannen in de praktijk te brengen. Aan de ene kant door het gesprek hierover te faciliteren. Aan de andere kant door het bieden van inzichten en inspirerende voorbeelden uit de praktijk. Zo deelde Christiaan Gort, practiceleader public bij Turner, de highlights uit zijn recent onderzoek naar slagkracht in strategie-executie bij publieke organisaties.

De digitale ronde tafel van 14 oktober, waar Marjan Hammersma een inspirerend betoog hield over hoe om te gaan met het spanningsveld tussen politiek, beleid en uitvoering, was een vervolg op twee ronde tafels in het voorjaar. In februari besprak Hans van der Vlist, auteur van het rapport Werk aan Uitvoering (WAU), wat er nodig is om de uitvoering te versterken. In mei deelde Tof Thissen, directeur van UWV WERKbedrijf, inzichten over hoe het UWV de menselijke maat in de dienstverlening versterkt. Deelnemers gingen met elkaar in gesprek over wat nodig is om veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

Marjan Hammersma, secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Omslag naar meer menselijke maat nodig voor een gedeelte van dienstverlening

Voor het grootste gedeelte is de publieke dienstverlening in Nederland van hoogwaardige kwaliteit. Door de combinatie van digitalisering, bezuinigingen en complexere wetgeving loopt een gedeelte van de burgers echter vast. Dit zijn vaak kwetsbare burgers, die met meerdere – soms tegenstrijdige – regelingen te maken hebben. Voor hen voldoet de huidige dienstverlening niet. Dit vraagt een omslag waarin meer ruimte is voor menselijke maat en maatwerk in de dienstverlening. De onderste drie aspecten kwamen naar boven in het gesprek over wat nodig is om dit op een slagvaardige manier te realiseren?

1. Driehoek tussen politiek, beleid en uitvoering beter invullen

De contacten tussen beleid en uitvoering zijn over een lange periode verwaarloosd. Beleidsdepartementen en uitvoeringsorganisaties zijn steeds verder van elkaar af gaan staan. Beleid bepaalde het wat en de uitvoering gaf invulling aan het hoe. Dit werkte prima totdat vanuit de politiek steeds ingewikkeldere opdrachten kwamen. Vergaande digitalisering leidde tot bezuinigingen op de uitvoering. De uitvoering is in de knel gekomen met minder ruimte voor de menselijke maat. Deelnemers gaven aan dat de huidige uitdagingen een betere invulling vragen van de driehoek tussen politiek, beleid en uitvoering. Daarbij moet beleid zich niet als bontkraag voor de minister gedragen dat filtert wat uit de uitvoering komt, maar als buffer voor de uitvoering tegen het korte termijn en maakbaarheidsdenken van de politiek. De politiek moet reële verwachtingen hebben van wat in de uitvoering kan. Dit vraagt gezamenlijk optrekken van beleidsdepartementen en uitvoeringsorganisaties richting de politiek. Een sterkere verbinding tussen beleid en uitvoering is nodig met meer informatie-uitwisseling en grotere transparantie over dilemma’s. Veel signalen vanuit de uitvoering komen niet bij beleidsdepartementen door alle hiërarchische lagen die er tussenin zitten.

2. Meer menselijk maat vraagt meerdere veranderingen in samenhang

Tijdens het gesprek kwamen meerdere knelpunten naar voren die de menselijke maat in de dienstverlening hinderen. De verandering is complex omdat meerdere factoren tegelijkertijd aangepakt moeten worden. In samenhang en in balans. Zo bemoeilijkt wetgeving op het gebied van privacy het delen van informatie tussen dienstverleners die nodig is om meer maatwerk te leveren. Tegelijkertijd pakken professionals in de uitvoering vaak niet de aanwezige ruimte om maatwerk te leveren. Enerzijds vanwege schuchterheid om zelf te beslissen, wat vaak veroorzaakt wordt door een cultuur waar weinig ruimte is voor fouten. Anderzijds doordat de ruimte middels aanvullende beleidsregels of door automatisering is dichtgeregeld. Of professionals krijgen onvoldoende tijd om maatwerk te leveren. Daarbij hebben publieke dienstverleners meestal te maken met oude ICT-systemen. De ICT-portfolio is vaak een bottleneck voor veranderingen. Dit vraagt innovatieve oplossingen in de dienstverlening. “De menselijke maat is primair een samenwerkings-, c.q. organisatievraagstuk”, geeft Peter Schreuder, programmamanager strategie-executie van Turner aan. “Monodisciplinaire dienstverlening – wat ruim 80% vertegenwoordigt – verloopt over het algemeen goed. De menselijke maat komt met name in de knel daar waar burgers te maken hebben met meerdere directies of dienstverleners. Door multidisciplinaire samenwerking beter te organiseren en faciliteren, kunnen de meeste problemen worden voorkomen.”

3. Slagvaardig veranderen vraagt prioritering en scherpe keuzen

Uit het onderzoek van Turner kwam naar voren dat 84% van publieke organisaties vinden dat ze te veel veranderinitiatieven hebben. Ze ervaren een stapeling van initiatieven. Enerzijds vanuit interne ambities en benodigde veranderingen om de dienstverlening op orde te houden. Anderzijds door veranderingen in beleid en wetgeving vanuit de politiek en departementen. Zo werd aangegeven dat veranderingen vaak niet de kans krijgen om goed afgemaakt te worden, omdat vanuit de politiek zich alweer nieuwe veranderingen aandienen. Dit is ook het risico met het programma Werk aan Uitvoering. Door de vele goedbedoelde acties dreigt de uitvoering overspoeld te worden met initiatieven die slagvaardig veranderen in de weg staat. Kiezen is lastig omdat veel door de politiek wordt opgelegd en publieke organisaties het moeilijk vinden om “nee” te zeggen. “Prioritering is nodig om slagvaardig de dienstverlening te verbeteren met meer menselijke maat”, geeft Christiaan Gort aan. “Dit vraagt dat de politiek meer ruimte geeft aan de uitvoering om te doen wat nodig is en heldere prioriteiten stelt.  Slagkracht vraagt scherpe keuzes in een gedragen veranderportfolio dat ambitieus én haalbaar is.”

Meer inzichten over de publieke sectoren en over Werk Aan Uitvoering

Onderwijs
Alexander Bruinsma

Hoe maken we werk van Leven Lang Ontwikkelen?

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) moet een belangrijke rol gaan spelen als smeermiddel voor de arbeidsmarkt. Maar hoe staat het ervoor met LLO? Wat zijn de hobbels op weg naar volwassenwording? Eind maart bogen tien mbo-bestuurders en -directeuren zich op uitnodiging van Turner over de toekomst van LLO in het MBO.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

De zesde Virtual Round Table strategie-executie in de publieke sector

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘We denken in deze tafels strategisch na over executie in de publieke sector.’

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Werk aan uitvoering heeft vleugels gekregen

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en
gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘’We denken in deze tafels strategisch na
over executie’’.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Werk aan uitvoering: naar wendbare uitvoeringsorganisaties

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over wendbare uitvoeringsorganisaties. Het rapport Werk aan Uitvoering schrijft voor dat uitvoeringsorganisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Christiaan uit eerste hand.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE