Energie & Utilities

Om haar maatschappelijke betekenis te kunnen invullen moeten energie en utiliteitsbedrijven zowel de innovatiekracht als de operational excellence vergroten. Het tweede speelt middelen vrij voor het eerste. En maakt de innovatieve claim geloofwaardig.

Wat kunnen we betekenen?

Om haar maatschappelijke opgaven waar te maken en haar betekenis te kunnen invullen moeten energie en utiliteitsbedrijven zowel de innovatiekracht als de operational excellence vergroten. Het tweede speelt middelen vrij voor het eerste. En maakt de innovatieve claim geloofwaardig. Energie- en watergerelateerde bedrijven spelen een vitale rol in de maatschappij. Energiebedrijven, zowel leveranciers als netwerkbeheerders spelen die rol in de energietransitie. De eisen van het klimaatakkoord liegen er niet om. Het waarmaken van deze beloften vraagt veel van energiebedrijven en de ketens waarin ze opereren. Per definitie moeten de vraagstukken opgelost worden met overheden, het bedrijfsleven en sectororganisaties. Water gerelateerde bedrijven hebben grote autonome uitdagingen. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan het waarmaken van de basistaken en die komen onder steeds grotere druk te staan door langere perioden van steeds meer structurele droogte. In combinatie met een teveel aan water dat in Nederland van oudsher zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Tegelijkertijd vraagt dat ook  om innovatie. Van nieuwe concepten die ervoor zorgen dat water in tijden van overvloed slim wordt opgeslagen zodat er in tijden van droogte geen tekorten ontstaan. Dat kan alleen door innovatie in ecosystemen. Met overheden op alle niveaus, waterleidingbedrijven en -schappen, de agrarische sector, woningbouw, etc. Turner ondersteunt strategie-executie in deze organisaties en hun ketens.

Onze dienstverlening

1

Portfolio management ​

Resultaten: Scherpe keuzes in een verander-portfolio dat ambitieus én haalbaar is, 50% doorlooptijdverkorting in executie en innovatieprocessen, 30% meer realisatie van jaardoelen​

In een compacte en bewezen aanpak van 3 – 6 weken maken we de vertaalslag van strategie naar het portfolio van veranderinitiatieven. We saneren hier de veelal ontstane wildgroei in te veel, te grote en niet heldere veranderinitiatieven. Ervaringsfeit: 33% van wat erin staat is geen veranderinitiatief maar gewoon dagelijks werk aan de ‘run-kant’ van strategie-executie, 33% heeft een verkeerde en/of overlappende opdracht en/of scope, 10% bestaat uit projecten waarvan onduidelijk is waarom ze er zijn en altijd doorlopen, de zogenaamde ‘zombie-projecten’. In 80% van de gevallen hebben organisaties te grote veranderportfolio’s. De bandbreedte is 60 – 150 projecten. Dat heet georganiseerde teleurstelling. Zeker ook in de energie & utilities sector. In de scherpe selectie definiëren we een gedragen veranderportfolio waarbij de top 9 van meest kritische veranderprojecten haarscherp is gedefinieerd. Op twee pagina’s per initiatief. Op pagina 1 de inhoudelijke omschrijving en op pagina 2 de zogenaamde executiecoalitie. De groep mensen die eigenaarschap neemt voor de executie en de baten van elk initiatief. Zo worden middelen vrijgespeeld en bij alle sleutelspelers focus aangebracht. En geloof in de haalbaarheid. Inclusief een ‘to-don’t’-lijst.

Resultaten: 50% doorlooptijd-verkorting in executie en innovatieprocessen, 30% meer realisatie van jaardoelen, aantoonbaar resultaat halen op de 3 belangrijkste initiatieven

Doel: vergrote capability van de organisatie in strategie-executie & innovatie​.

Faciliteer de top 3 van kritische initiatieven (‘change begets change’) Het á la carte ondersteunen van de top 3 kritische initiatieven vergroot de kans op succes. Hierbij geldt: klein kan groot. Zeker in de energie & utilities sector. Dat succes inspireert de leden van de executie-coalities van de andere initiatieven.

In een aantal specifieke acties en met bewezen en praktische werkvormen voeren we de daadwerkelijke executie uit per kritisch verander-initiatief. Samen met de mensen uit uw organisatie zorgen we: (1) dat glashelder is waarom het vraagstuk zo belangrijk is, (2) voor slagkracht en een doorbraak. Die zit vaak in twee oplossingen goed doorvoeren, in plaats van vijf halve, (3) dat de eerste klap raak is. Je hebt vaak maar een kans, (4) dat elke sleutelspeler ‘psychologisch incheckt’. Iedereen moet het zelf willen, (5) voor borging van de verandering, (6) voor meting van de baten en bijsturing, (7) dat we leren.

2

Doorbaak in kritische initiatieven​

3

Baten-management: aantoonbaar maken van resultaten​

Resultaten: 30% meer realisatie van jaardoelen, 50% doorlooptijdverkorting in executie en innovatieprocessen​

Doel: Feitelijk weten of we realiseren wat we ambiëren.

We zetten vanaf de start van de eerste executiegolf een meetsysteem op voor het meten van de baten (‘benefit tracking’). We maken feiten leidend. Professionals moeten en willen vooral zelf in staat worden gesteld te sturen op hun verantwoordelijkheden. Zelfmonitoring is sterker dan management. De manier waarop we monitoren doet ertoe. We houden het simpel, waarbij we moderne middelen van visueel management inzetten (dashboards met voortgang- en resultaten via moderne technologie). Intern en waar mogelijk extern. Open en transparant. Waarmee de organisatie tevens verantwoording aflegt naar de maatschappij.

Resultaten: een vergrote capability van de organisatie in strategie-executie & innovatie

Doel: strategie-executie en innovatie kan overal en door iedereen in de organisatie uitgevoerd worden.

Per saldo is het teveel van het toeval afhankelijk of het wel of niet slaagt. Zeker in de energie & utilities sector. Strategie-executie en innovatie zijn capabilities die systematisch ingericht, geleid en verbeterd moet worden.

Onze oplossing bestaat uit een assessment van de volwassenheid van uw organisatie in strategie-executie en (digitale) innovatie. Er komen antwoorden op vragen als: Wat is de executie-capaciteit van uw organisatie? Wat is het verschil tussen Verbeteren, Vernieuwen en (Digitaal-) Verstoren? Portfolio: Welke initiatieven gaan we echt voor? Hoe kan het zoveel mogelijk in en door de lijn? Oud versus nieuw: hoe organiseer je dat naast elkaar?

We beschikken over talloze voorbeelden van effectieve strategie-executie disciplines, programma management offices, innovatiecentra, etc. Die praktische voorbeelden en onze concepten en methoden zetten we op maat in.

Voor meer informatie over het assessment, ga naar SECA.nu

4

Strategie-executie als capability​

5

Synergie uit strategische allianties en ketensamenwerking​

Resultaten: een fundament voor succesvolle samenwerking door in de startfase de beoogde partners te verbinden rond een scherpe businesscase​, 20 tot 30% meer synergie in de helft van de tijd​

Doel: concrete en meetbare win-winsituaties ontwikkelen en realiseren​.

Rond bestaande samenwerkingen identificeren we in dialoog met u en uw partners de belangrijkste puzzelstukjes om de samenwerking te stroomlijnen. Vervolgens bieden we u de deskundigheid, best practices en doorzettingskracht die nodig zijn om sneller tot meer samenwerkingsvoordelen te komen. In de opstartfase ondersteunen we als onafhankelijk derde u en uw partners via een compact en zorgvuldig proces. Centraal staat het verbinden van betrokkenen rond een gezamenlijke visie en heldere businesscase.

Opdrachten in Energie & Utilities

Al vier jaar op rij wordt Turner door bestuurders en professionals gekozen tot het nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000. Onze opdrachtgevers vertellen je graag hoe het is om met ons te werken.

Energie & Utilities

Liander

Liander staat voor grote veranderingen: minimaal een verdubbeling van de vraag én de energietransitie. Maar de structurering van de administratieve afhandeling van projecten verliep niet soepel en stond opschaling in de weg. Liander moest eerst urgentie creëren en iedereen doordringen van het probleem. Turner bracht een koppeling tussen dagelijks werk en missie.

Energie & Utilities

Netbeheerder

Versterken dienstverlening BtB en BtC Netbeheerder Versnellen dienstverlening Reductie achterstanden met 85% Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening Versnelling in nieuwe manier van werken …

Wij maken het waar

Onze experts brengen hun kennis van het vak en de energie sector in. Plus een flinke dosis lef, creativiteit en inlevingsvermogen. Samen bedenken we onverwachte en innovatieve oplossingen.

Inzichten

Publieke sector
Alexander Bruinsma

De zesde Virtual Round Table strategie-executie in de publieke sector

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘We denken in deze tafels strategisch na over executie in de publieke sector.’

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Werk aan uitvoering heeft vleugels gekregen

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en
gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘’We denken in deze tafels strategisch na
over executie’’.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Werk aan uitvoering: naar wendbare uitvoeringsorganisaties

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over wendbare uitvoeringsorganisaties. Het rapport Werk aan Uitvoering schrijft voor dat uitvoeringsorganisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Christiaan uit eerste hand.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Ronde tafel over Werk aan Uitvoering

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? Het rapport Werk Aan Uitvoering dat door de toeslagenaffaire aan actualiteit heeft gewonnen. Deelnemers van de bijeenkomst gingen met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Wat is nodig om de uitvoering te vernieuwen?

Lees meer »

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE