(Semi-)Publieke sector en publiek-private samenwerking

Organisaties in de (semi-)publieke sector en publiek-private samenwerking zetten in op executie. Bestuurders worden niet meer afgerekend op de schoonheid van plannen, maar op de executie ervan. Hoe vervullen zij hun maatschappelijke taak het beste?

Strategie = Executie is goed bruikbaar voor de Rijksoverheid: door beleidsmakers en uitvoerders, door strategen en operationele doeners die aan de slag zijn met (het uitvoeren van) strategieën of bijvoorbeeld veranderprogramma’s”

- Sandra de Wit, Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie
Turner-Strategie-Executie

Wat kunnen we betekenen?

Een veelgehoord geluid van bestuurders in de (semi)publieke sector: “Beleid maken kunnen we goed, maar het lukt ons onvoldoende om in onze verander-programma’s en – projecten op een effectieve en efficiënte manier toe te werken naar resultaten.” Terwijl doorbraken juist zo nodig zijn. Dit geluid is terecht, want het bewijs voor elk beleidsplan of kaderbrief ligt in haar executie. Strategie = Executie.

Bestuurders worden niet meer afgerekend op de schoonheid van plannen, maar op de executie ervan. In de media gaan interviews van onderzoeksjournalisten met bestuurders tegenwoordig vooral over strategie-executie. “Wat van uw beleid heeft u gerealiseerd?” Turner staat bij Raden van Bestuur bekend als absolute specialist in strategie-executie. Van kritische vraagstukken, die moeten slagen. Ondersteund door excellente referenties en dito track record. Onder meer bij uitvoeringsorganisaties, toezichthouders, departementen, provincies en gemeentes.​

Onze dienstverlening

1

Portfolio management ​

Resultaten: Scherpe keuzes in een verander-portfolio dat ambitieus én haalbaar is, 50% doorlooptijdverkorting in executie en innovatieprocessen, 30% meer realisatie van jaardoelen​

In een compacte en bewezen aanpak van 3 – 6 weken maken we de vertaalslag van strategie naar het portfolio van veranderinitiatieven. We saneren hier de veelal ontstane wildgroei in te veel, te grote en niet heldere veranderinitiatieven. Ervaringsfeit: 33% van wat erin staat is geen veranderinitiatief maar gewoon dagelijks werk aan de ‘run-kant’ van strategie-executie, 33% heeft een verkeerde en/of overlappende opdracht en/of scope, 10% bestaat uit projecten waarvan onduidelijk is waarom ze er zijn en altijd doorlopen, de zogenaamde ‘zombie-projecten’. In 80% van de gevallen hebben organisaties te grote veranderportfolio’s. De bandbreedte is 60 – 150 projecten. Dat heet georganiseerde teleurstelling. Zeker ook in de (semi-)publieke sector. In de scherpe selectie definiëren we een gedragen veranderportfolio waarbij de top 9 van meest kritische veranderprojecten haarscherp is gedefinieerd. Op twee pagina’s per initiatief. Op pagina 1 de inhoudelijke omschrijving en op pagina 2 de zogenaamde executiecoalitie. De groep mensen die eigenaarschap neemt voor de executie en de baten van elk initiatief. Zo worden middelen vrijgespeeld en bij alle sleutelspelers focus aangebracht. En geloof in de haalbaarheid. Inclusief een ‘to-don’t’-lijst.

Resultaten: 50% doorlooptijd-verkorting in executie en innovatieprocessen, 30% meer realisatie van jaardoelen, aantoonbaar resultaat halen op de 3 belangrijkste initiatieven

Doel: vergrote capability van de organisatie in strategie-executie & innovatie​.

Faciliteer de top 3 van kritische initiatieven (‘change begets change’) Het á la carte ondersteunen van de top 3 kritische initiatieven vergroot de kans op succes. Hierbij geldt: klein kan groot. Zeker in de (semi-)publieke sector. Dat succes inspireert de leden van de executie-coalities van de andere initiatieven.

In een aantal specifieke acties en met bewezen en praktische werkvormen voeren we de daadwerkelijke executie uit per kritisch verander-initiatief. Samen met de mensen uit uw organisatie zorgen we: (1) dat glashelder is waarom het vraagstuk zo belangrijk is, (2) voor slagkracht en een doorbraak. Die zit vaak in twee oplossingen goed doorvoeren, in plaats van vijf halve, (3) dat de eerste klap raak is. Je hebt vaak maar een kans, (4) dat elke sleutelspeler ‘psychologisch incheckt’. Iedereen moet het zelf willen, (5) voor borging van de verandering, (6) voor meting van de baten en bijsturing, (6) dat we leren.

2

Doorbaak in kritische initiatieven​

3

Baten-management: aantoonbaar maken van resultaten​

Resultaten: 30% meer realisatie van jaardoelen, 50% doorlooptijdverkorting in executie en innovatieprocessen​

Doel: Feitelijk weten of we realiseren wat we ambiëren.

We zetten vanaf de start van de eerste executiegolf een meetsysteem op voor het meten van de baten (‘benefit tracking’). We maken feiten leidend. Professionals moeten en willen vooral zelf in staat worden gesteld te sturen op hun verantwoordelijkheden. Zelfmonitoring is sterker dan management. De manier waarop we monitoren doet ertoe. We houden het simpel, waarbij we moderne middelen van visueel management inzetten (dashboards met voortgang- en resultaten via moderne technologie). Intern en waar mogelijk extern. Open en transparant. Waarmee de organisatie tevens verantwoording aflegt naar de maatschappij.

Resultaten: een vergrote capability van de organisatie in strategie-executie & innovatie

Doel: strategie-executie en innovatie kan overal en door iedereen in de organisatie uitgevoerd worden. In elke (semi-)publieke instelling en/of publiek-privaat samenwerkingsverband.

Per saldo is het teveel van het toeval afhankelijk of het wel of niet slaagt. Zeker in de (semi-)publieke sector. Strategie-executie en innovatie zijn capabilities die systematisch ingericht, geleid en verbeterd moet worden.

Onze oplossing bestaat uit een assessment van de volwassenheid van uw organisatie in strategie-executie en (digitale) innovatie. Er komen antwoorden op vragen als: Wat is de executie-capaciteit van uw organisatie? Wat is het verschil tussen Verbeteren, Vernieuwen en (Digitaal-) Verstoren? Portfolio: Welke initiatieven gaan we echt voor? Hoe kan het zoveel mogelijk in en door de lijn? Oud versus nieuw: hoe organiseer je dat naast elkaar?

We beschikken over talloze voorbeelden van effectieve strategie-executie disciplines, programma management offices, innovatiecentra, etc. Die praktische voorbeelden en onze concepten en methoden zetten we op maat in.

Voor meer informatie over het assessment, ga naar SECA.nu

4

Strategie-executie als capability​

5

Synergie uit strategische allianties en ketensamenwerking​

Resultaten: een fundament voor succesvolle samenwerking door in de startfase de beoogde partners te verbinden rond een scherpe businesscase​, 20 tot 30% meer synergie in de helft van de tijd​

Doel: concrete en meetbare win-winsituaties ontwikkelen en realiseren​.

Rond bestaande samenwerkingen en publiek-private samenwerking identificeren we in dialoog met u en uw partners de belangrijkste puzzelstukjes om de samenwerking te stroomlijnen. Vervolgens bieden we u de deskundigheid, best practices en doorzettingskracht die nodig zijn om sneller tot meer samenwerkingsvoordelen te komen. In de opstartfase ondersteunen we als onafhankelijk derde u en uw partners via een compact en zorgvuldig proces. Centraal staat het verbinden van betrokkenen rond een gezamenlijke visie en heldere businesscase.

Vraagstukken:

 1. Dataverzameling in het primaire proces is vaak niet 1 op 1 afgeleid van de besturingsfilosofie. En de besturing kent daardoor geen verbinding tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Vaak is er wel een overall model van prestatiemanagement maar is dat niet of onvoldoende geïmplementeerd
 2. Grote verschillen tussen organisatieonderdelen
 3. Geen feedback of feedforward van de data naar beleidsvorming of innovatie.

Aanpak:

 1. Centraal stellen van doel en hoofdvragen: wat willen we bereiken in onze primaire processen? Nu (run) en in de toekomst (change en innovatie). Hoe kunnen data daarbij helpen? Wat moet er dan veranderen in ons datamanagement?
 2. Veel aanpakken worden gedreven door trendgevoelige terminologie. We zetten onze data-excellence oplossingen op maat in, zoals: dashboard executie, data-architectuur, data- en text mining, data lab & data gedreven innovatie, artificial intelligence, trendanalyses en voorspellen, robotics. Als middel, niet als doel.
 3. Aanpak op basis van de Strategie = Executiemethode zie: www.turner.nl/strategie-executie/ en De 10 essenties van Strategie = Executie.

Resultaten:

 1. Van 40% (ervaringsfeit) naar 95% compliance op kritieke prestatie indicatoren (KPI’s)
 2. Van 30 – 40% (ervaringsfeit) naar 85% harmonisatie en 15% specifieke elementen in besturing.
 3. 25-50% effectievere innovatie door data-analyse

Casussen:

 1. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), toezicht en handhaving: grip en innovatie door data-innovatie.
 2. Data-innovatie: naleefmonitor toezichthouder. Grote uitvoeringsorganisatie voor toezicht en handhaving: grip en innovatie door data-innovatie.

 

Zie ook: de 10 van Turner data-analyse en -innovatie (hard en zacht)

6

Data-innovatie voor publieke sector

Opdrachten in de publieke sector

Publieke sector

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Publieke sector

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

Innovatie in toezicht houden en handhaven Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Opknippen van grootschalige en complexe implementatie Opzetten van een implementatie- en vernieuwingsmotor Fors en …

Publieke sector

Nederlandse toezichthouder, toezicht en handhaving

Doorbraak: Grote ambitie, kleine stappen. De essentie van de aanpak is dat een grootschalige en complexe implementatie in kleine golven is opgeknipt.

Publieke sector

Een arbodienst vindt een gezonde balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid

Doorbraak: De professionals van de arbodienst, met name bedrijfsartsen, helpen werkenden om een leven lang optimaal te kunnen werken. Daarvoor is een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk.

Publieke sector

Onderzoekslaboratorium voor de milieu- en voedingsmiddelenmarkt op zoek naar slagvaardigheid

Doorbraak: Dagstarts zijn de basis voor het onderhouden en verbeteren van de werkwijze, met een duidelijke procesarchitectuur waarin het overzicht gehouden wordt.

Wij maken het waar

Onze experts brengen hun kennis van het vak en de (semi)publieke sector in. Plus een flinke dosis lef, creativiteit en inlevingsvermogen. Samen bedenken we onverwachte en innovatieve oplossingen.

Inzichten

Alle inzichten van onze publieke sector experts

Publieke sector
Alexander Bruinsma

De zesde Virtual Round Table strategie-executie in de publieke sector

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘We denken in deze tafels strategisch na over executie in de publieke sector.’

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Werk aan uitvoering heeft vleugels gekregen

Turner organiseert met Flevum een reeks ronde tafels over strategie-executie in de publieke sector. En de veel besproken relaties tussen politiek, beleid en uitvoering. Met iedere keer een andere casus of invalshoek. Praktisch digitaal, kort en laagdrempelig. De sessies worden positief beoordeeld en
gewaardeerd door bestuurders in de publieke sector: ‘’We denken in deze tafels strategisch na
over executie’’.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

UWV WERKbedrijf

Het UWV WERKbedrijf begeleidt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. De dienstverlening de afgelopen jaren in toenemende mate gedigitaliseerd. Toch hebben veel werkzoekenden behoefte aan persoonlijk contact en maatwerk.

Lees meer »
Publieke sector
Alexander Bruinsma

Van wantrouwen naar vertrouwen in de relatie tussen beleid en uitvoering. Uitkomsten ronde tafel met DUO en Prof Sandra van Thiel

Turner organiseert in het najaar samen met Flevum twee digitale ronde tafel bijeenkomsten voor bestuurders en directeuren in de publieke sector. 14 oktober leidt Marjan Hammersma, SG van OCW, het thema in. Op 23 november gaan Janika Horvath, directeur bij DUO, en Sandra van Thiel, professor Public Management, in op hoe zij tegen executie van Werk aan Uitvoering aankijken. Meedoen aan de dialoog? Dat kan!​

Lees meer »
Team Turner wedstrijd
Financiële Dienstverlening
Alexander Bruinsma

Turner opnieuw gekozen tot nummer 1 strategisch adviesbureau in de MT1000

Turner staat op nummer 1 in de MT1000, een jaarlijks onderzoek onder opdrachtgevers van zakelijke dienstverleners. We staan op de eerste plek in de categorie strategie-advies en hebben de hoogste klanttevredenheid van alle consultancybureaus. Bovendien krijgen we hoge waarderingen voor klantgerichtheid, uitvoering en product. Wat is het verhaal achter deze mooie prestatie?​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Onderzoek naar slagkracht in publieke organisaties

Hoe slagvaardig zijn publieke organisaties in de executie van hun strategie? Waar lopen zij tegenaan? En hoe kunnen ze hun slagvaardigheid vergroten? Turner deed onderzoek hiernaar onder 50 managers en bestuurders van 40 publieke organisaties, zowel rijksorganisaties als gemeenten. De titel? ‘Kiezen als sleutel’​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Geef de uitvoering de ruimte

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over de menselijke maat in uitvoeringsorganisaties. Wat kunnen politici en beleidsmakers doen om die terug te brengen? Nou, helemaal niks! Geef de uitvoering vooral de ruimte, luidt zijn pleidooi.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Werk aan uitvoering: naar wendbare uitvoeringsorganisaties

Turner’s Christiaan Gort schrijft op Platform O, het online platform voor openbaar bestuur, over wendbare uitvoeringsorganisaties. Het rapport Werk aan Uitvoering schrijft voor dat uitvoeringsorganisaties hun wendbaarheid moeten vergroten. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, weet Christiaan uit eerste hand.

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Turner’s onderzoek naar strategie-executie in de publieke sector: een tussenstand

De slagkracht van publieke organisaties staat volop in de schijnwerpers – meer dan ooit. Turner startte een onderzoek naar strategie-executie van publieke organisaties. Hoe slagvaardig is de lopende organisatie? Hoe worden veranderinitiatieven aangepakt? Meer dan 30 managers en bestuurders deden al mee. Turner’s Christiaan Gort geeft een tussenstand: “Bij de meesten blijkt de basis op orde (‘run’). Aan de veranderkant (‘change’) tekent zich een aantal knelpunten af.”​

Lees meer »
Publieke sector
mkan

Ronde tafel over Werk aan Uitvoering

Turner’s Christiaan Gort, Peter Schreuder en Jacques Pijl organiseerden samen met Flevum een ronde tafel bijeenkomst voor bestuurders en directieleden in de publieke sector. Het onderwerp? Het rapport Werk Aan Uitvoering dat door de toeslagenaffaire aan actualiteit heeft gewonnen. Deelnemers van de bijeenkomst gingen met elkaar in gesprek over de uitkomsten. Wat is nodig om de uitvoering te vernieuwen?

Lees meer »

Vraagstukken

Vraagstukken die ertoe doen, van vandaag en morgen. Ontdek de inzichten van onze experts.

Contact

We leren je graag kennen. Neem contact op voor een kennismaking.

Huize de Boom
Arnhemseweg 107
3832 GK Leusden

Telefoon: +31 (0)33 – 285 93 00
Email: info@turner.nl

BLIJF OP DE HOOGTE